Výpočet kapacity deskového kondenzátoru

Jednotky
Dielektrikum  ε= 
Počet vrstev
Vzdálenost desek
Plocha desek  
Šířka  
 Výška
   
   Výsledná kapacita
nF